Obowiązki recenzentów (zasady etyczne)

Redakcja czasopisma „Kultura i Wychowanie” wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Stosuje się do reguł zawartych w dokumencie DOAJ "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing", określającym zasady etyczne w publikacjach naukowych.

Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Wydawcy, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Kultura i Wychowanie” zobowiązują się do:

  1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki. Komentarze i opinie recenzentów, które wracają do autorów, powinny być bezstronne, jasne i treściwe.
  2. Terminowego sporządzenia recenzji. Jeżeli inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiają recenzentowi dotrzymanie terminów, recenzent powinien zaniechać recenzowania. W sytuacji zaistnienia opóźnienia recenzent winien powiadomić redakcję czasopisma o przesunięciu terminu dostarczenia recenzji.
  3. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych m.in. poprzez wskazanie autorom innych źródeł, nie ujętych w pracy, a istotnych dla podejmowanego pola badawczego.
  4. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, której dotyczą recenzowane artykuły naukowe, nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką.
  5. Poinformowania redakcji o naruszeniu standardów etycznych w recenzowanych artykułach autorów publikacji, w tym przede wszystkim o plagiatach i autoplagiatach.
  6. Poinformowania redakcji o możliwym pojawieniu się konfliktu interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką. Recenzenci mogą odmówić recenzji, jeżeli uważają, że opiniowanie pracy narusza konflikt interesów lub stoi w sprzeczności z ich interesami.
  7. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. Prace można udostępniać innym osobom jedynie za zgodą autora, redaktorów lub zespołu wydawniczego.