O czasopiśmie

Identyfikatory

ISSN: 2544-9427           eISSN: 2083-2923

Specyfikacja periodyku

Typ: pismo naukowe, wersja on-line, wersja papierowa

Dziedzina naukowa: nauki społeczne, nauki humanistyczne

Zasięg: międzynarodowy

Indeksacja i punktacja

W punktacji MNiSW czasopismo zdobyło w 2016 roku 7 punktów. W wykazie czasopism naukowych MEiN z 17-07-2023 r. uzyskało 20 punktów.

Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2544-9427) indeksowane jest obecnie w bazach: BazEkon, BazHum, EBSCO, ERIH Plus, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index.

Periodyzacja

Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku jako półrocznik.

Języki publikacji

polski, angielski

Prawa autorskie

W przypadku publikacji w otwartym dostępie czasopismo korzysta z umowy licencji wyłącznej. Autorzy przenoszą prawa autorskie na Kultura i Wychowanie, zachowując jednak prawo do udostępniania swojego artykułu w taki sam sposób, w jaki jest to dozwolone osobom trzecim na mocy odpowiedniej licencji użytkownika i pewnych praw do użytku naukowego.

Oświadczenie o otwartym dostępie (OA)

Czasopismo "Kultura i Wychowanie" jest czasopismem naukowym o otwartym dostępie (GOLD OA), umożliwiającym bezpłatny, nieograniczony dostęp do całej jego treści, bez ograniczeń publikacyjnych dla wszystkich użytkowników.

Licencja CC 4.0

Cała zawartość czasopisma udostępniana jest czytelnikom na podstawie międzynarodowej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, bez dodatkowych ograniczeń (CC BY 4.0). Wszystkie opublikowane artykuły w otwartym dostępie będą natychmiast i trwale dostępne do czytania, pobierania, kopiowania i rozpowszechniania przez wszystkich użytkowników zgodnie z zastosowaną licencją.

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna (on-line). Drukowaną wersję periodyku można zamawiać na stronie Wydawnictwa AHE w Łodzi.

Historia czasopisma

Pierwszy numer międzynarodowego, elektronicznego czasopisma naukowego „Kultura i Wychowanie” ukazał się w 2011 roku. Urzeczywistniona idea periodyku zrodziła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. U początków tworzenia „Kultury i Wychowania” byli m.in.: Małgorzata Cyperling, założyciel i kanclerz WSP, wykładowcy prof. Sławomir Sztobryn (pierwszy redaktor naczelny), dr Krzysztof Kamiński (redaktor naczelny od 8. numeru po dzień dzisiejszy), dr Marcin Wasilewski, Anna Kijo, dyrektor wydawniczy. Od roku 2017 półrocznik wydawany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

„Kultura i Wychowanie” od samego początku miała ambicje być czasopismem opiniotwórczym, otwartym i ciągle dynamicznie rozwijającym się. Niezmiennie stawiamy sobie dalekosiężne cele, co do zawartości merytorycznej czasopisma, jak również w pozostałych obszarach świadczących o renomie periodyku naukowego.

Subskrypcja i zakup egzemplarzy drukowanych

Wydawca ani Redakcja nie prowadzą sprzedaży egzemplarzy papierowych w trybie subskrypcji. Zakupu tych egzemplarzy można dokonać poprzez sklep internetowy Wydawcy.

Archiwizacja czasopisma

Wydawca gwarantuje wdrożenie procedur elektronicznej kopii zapasowej. Archiwum strony będzie utrzymywane tak długo, jak będzie istniała potrzeba, również po zaprzestaniu działalności czasopisma.