Obowiązki redakcji (zasady etyczne)

Redakcja czasopisma „Kultura i Wychowanie” wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Stosuje się do reguł zawartych w dokumencie DOAJ "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing", określającym zasady etyczne w publikacjach naukowych.

Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Wydawcy, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron.

Członkowie redakcji czasopisma „Kultura i Wychowanie” zobowiązują się do następujących czynności:

  1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.
  2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku, a w przypadku odmowy uzasadnienia swojej decyzji.
  3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
  4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.
  5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego autorem/autorką.
  6. Informowania autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.