Instrukcje dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały:

 • pozostające w obszarze tematycznym czasopisma
 • wartościowe merytorycznie
 • poprawne stylistycznie i językowo
 • spełniające kryteria formalne.

Publikujemy artykuły z języku polskim oraz języku angielskim

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały zawierające:

 • imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer ORCID oraz ewentualnie inne cyfrowe identyfikatory naukowców typu ResearcherID, Scopus Author ID;
 • informację o autorze w języku polskim i angielskim (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy, zainteresowania naukowe/badania, znaczące publikacja) – max 700 znaków;- tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;
 • słowa kluczowe (4-6) w języku polskim i angielskim;
 • pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;
 • bibliografię;
 • wypełnione w systemie OJS oświadczenie autorskie potwierdzające oryginalność tekstu oraz o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu)

Materiały wprowadzić w systemie OJS poprzez miejsce zgłoś tekst.

Teksty złożone w redakcji  „Kultura i Wychowanie” nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.

Format tekstu

Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) – marginesy 2,5 cm; interlinie 1,5 wiersza; czcionka szeryfowa Times New Roman 12p., przypisy czcionką Times New Roman 10p.; interlinie pojedyncze; tekst wyjustowany.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 12 stron, a recenzji i sprawozdań z konferencji i zjazdów – 5 stron.

Przypisy, cytowania, bibliografia

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, w układzie: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł (kursywą), nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numery stron (numeracja stron dotyczy wydawnictw ciągłych), czcionka Times New Roman, 10 punktów, interlinia 1 pkt., wyrażenia indeksowe polskie (np. tamże, dz. cyt.)

Przykłady:

 1. Majewski, Matematyka. Zbiór zadań dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1999. [jeśli jest to publikacja zwarta]
  A. Zieliński, Techniki organizatorskie. Nowe spojrzenie, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2003, s. 26-40. [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
  K. Wrześniewski, Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

Cytaty dłuższe niż 2 wersy w postaci blokowej petitem (Times New Roman, 10 punktów, bez wysunięcia) kursywą, oddzielone od tekstu głównego z góry i z dołu pojedynczą pionową spacją, bez cudzysłowu, cytaty krótsze niż 2 wersy kursywą w bloku tekstowym, tytuły książek oraz wyrażenia obcojęzyczne kursywą.

Bibliografię  (tylko pozycje cytowane w tekście) należy podać na końcu artykułu w porządku alfabetycznym i skonstruować według tych samych zasad co przypisy z wyjątkiem kolejności imienia i nazwiska autora. Najpierw podajemy nazwisko a następnie inicjał imienia autora.

Ze względu na wydania elektroniczne niezbędne jest podłączenie hiperłączy do podawanych w tekście źródeł internetowych, tak aby po kliknięciu w adres strony www można było zobaczyć dane źródło w przeglądarce internetowej.