Obowiązki autorów (zasady etyczne)

Redakcja czasopisma „Kultura i Wychowanie” wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Stosuje się do reguł zawartych w dokumencie DOAJ "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing", określającym zasady etyczne w publikacjach naukowych.

Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Wydawcy, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Kultura i Wychowanie” zobowiązują się do następujących czynności:

  1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe.
  2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym.
  3. Współpracy z redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
  4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem.
  5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.
  6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych.
  7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
  8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
  9. Wskazania ewentualnych błędów i poprawek przed ostatecznym opublikowaniem pracy.
  10. Podpisania oświadczenia, że ewentualne błędy niedostrzeżone w korekcie autorskiej leżą po stronie Autora (podczas procedury zgłaszania tekstu w systemie OJS).

Wyrażenie przez autora/autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopismie „Kultura i Wychowanie” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.