Uczenie się wychowania przez rodziców rodzin wielodzietnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_03oka

Słowa kluczowe:

wielodzietność, rodzina wielodzietna , kompetencje wychowawcze , uczenie się rodziców

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony tematowi uczenia się wychowania przez rodziców w rodzinach wielodzietnych. W pierwszej części zaprezentowano dotychczasową wiedzę z zakresu pozyskiwania kompetencji wychowawczych rodziców, ich źródeł, a także wpływu tych kompetencji na funkcjonowanie rodziny oraz zagadnienia pedagogizacji rodziców. Druga część tekstu zawiera opis metodologii badania własnego, przeprowadzonego na potrzeby tworzenia pracy magisterskiej, którego tematem było to, jak rodzice w rodzinach wielodzietnych uczą się wychowania i nabywają kompetencje. W kolejnej części artykułu wyniki tego badania zostały omówione oraz poddane dyskusji z obserwacjami innych badaczy.

Biogram autora

  • Olga Kacprowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

    Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika ogólna, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. Nauczycielka języka angielskiego oraz pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia pedagogiki ogólnej, pedagogiki rodziny, parentologii, a także kompetencji językowych i nauczania języka angielskiego.

Bibliografia

Bonisławska E.A., Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Forma P., Przestrzenie zagrożeń rodzin wielodzietnych – przegląd badań, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2013, nr 22, s. 211–236.

Goriszowski W., Metodologiczne podstawy pedagogicznych badań porównawczych, „Nauczyciel i Szkoła” 2001, nr 3–4(12–13), s. 18–27.

Góralski A. (red.), Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1995.

Grabowska T., Rodzina – sprzymierzeńcem w drodze do podmiotowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym, [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wartości – wychowanie – kształcenie, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2017.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana, Białystok 2003.

Januszewicz A., Zmiany społeczne a dostęp do psychoedukacji, [w:] Raport Linii 3Plus Wybrana problematyka życia dużych rodzin w Polsce – 2023, https://www.3plus.pl/assets/file/14950,linia3plus-2023-v6-podglad.pdf [dostęp: 4.12.2023], s. 31–33.

Kawula S., Artykuł hasłowy: pedagogizacja rodziców, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Nelsen J., Pozytywna dyscyplina, Wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa 2015.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Raport Linii 3Plus: Wybrana problematyka życia dużych rodzin w Polsce – 2023, https://www.3plus.pl/assets/file/14950,linia3plus-2023-v6-podglad.pdf [dostęp: 4.12.2023].

Rodziny wielodzietne – aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. Perspektywa polska i niemiecka. 2021, https://www.3plus.pl/assets/file/4897,niemiecki_v9_%20Mariola%20Bien%CC%81ko.pdf [dostęp: 15.03.2023].

Sarnowski S., O krytyce rozumu pedagogicznego, [w:] tegoż (red.), Krytyka rozumu pedagogicznego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993.

Sieradzka-Baziur B., Kształcenie w rodzinie w świetle terminów pedagogicznych, [w:] Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

Szukalski P., Wielodzietność we współczesnej Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna” 2012, nr 4, s. 25–31.

Szyszka M., Wielodzietność w Polsce – społeczne postrzeganie i pomoc państwa, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015.

Wielodzietni w Polsce 2016 Raport. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Wybrane zagadnienia z pierwszego ogólnopolskiego badania dużych rodzin zrealizowanego w 2016 r. przez Ipsos Polska, https://www.3plus.pl/assets/file/1741,raport%20wielodzietni%202016.pdf [dostęp: 30.01.2018].

Ziółkowski P., Pedagogizacja rodziców, potrzeby i uwarunkowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.

Żywczok A., Bobik B., Pedagogika analityczna. Od porządkowania wiedzy naukowej do odkrywania jej nowych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Uczenie się wychowania przez rodziców rodzin wielodzietnych. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 41-53. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_03oka