Nieletni w percepcji społecznej

Autor

  • Marzena Stopa Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.25_09mas

Słowa kluczowe:

nieletni, małoletni, młodociany, czyn karalny, demoralizacja

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna się od omówienia definicji osoby nieletniej, małoletniej oraz młodocianej. Przedstawiono następnie zagadnienia dotyczące popełniania czynów karalnych oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Zaprezentowano tematykę związaną z demoralizacją, a także wyszczególniono główne determinanty działań niezgodnych z literą prawa. W artykule zostały wymienione możliwe typy zachowań przestępczych, natomiast w badaniach empirycznych podjęto problem percepcji społecznej osoby nieletniej. Ponadto wyszczególniono działania, które zmierzają do zniwelowania zjawiska popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.

Biogram autora

  • Marzena Stopa

    Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach resocjalizacja z terapią oraz terapia pedagogiczna.

Bibliografia

Balwicka-Szczyrba M., Sylwestrzak A., Czub K. (red. nauk.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978.

Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Przejawy demoralizacji jako podstawa działań podejmowanych wobec nieletnich przez sądy rodzinne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.

Grabarczyk G., Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie karnym, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych” 2008, t. 1, nr 1, s. 79–86.

Hałaj J.B, Przestępczość nieletnich w okresie transformacji, [w:] F. Kozaczuk, M. Radochoński (red.), Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000.

Kmiecik-Baran K., Przynależność do grup nieformalnych wśród dzieci i młodzieży a poczucie alienacji, [w:] S. Kawula (red.), Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.

Konarska-Wrzosek V., Górecki P., Kobes P., Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

Lipka M., Przestępczość nieletnich w Polsce. Zapobieganie i zwalczanie, PWN, Warszawa 1971.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Paszkiewicz A., Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym – zarys teorii, Trans Humana, Białystok 2005.

Stefański A.R, Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 6, C.H. Beck, Warszawa 2023.

Szumski J., Postępowanie w sprawach nieletnich, Info-Trade, Gdańsk 1996.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Dz.U. 2022, poz. 1700.

Wiktorska P., Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 2012, t. XXXIV.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-25

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować