Koncepcje programowe Edwina Hauswalda (1868–1942) w dziedzinie kształcenia politechnicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_08kpy

Słowa kluczowe:

historia kształcenia, kształcenie politechniczne, Politechnika Lwowska, Edwin Hauswald

Abstrakt

Edwin Hauswald, profesor budowy maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie, jedynej przed I wojną światową polskiej wyższej uczelni technicznej, odegrał istotną rolę w powstaniu i kształtowaniu się dwudziestowiecznej koncepcji formacji zawodowej inżynierów. Praca zawiera omówienie poglądów Hauswalda na temat aktualnych i projektowanych programów i metod kształcenia politechnicznego. Był on zwolennikiem praktycznego i efektywnego kształcenia techników, opartego na podejściu doświadczalnym i autonomii dyscyplin technicznych w stosunku do nauk podstawowych. Zwracał uwagę na zalety korzystania ze sprawdzonych rozwiązań zagranicznych. W omówieniu wzięto pod uwagę główne prace Hauswalda, publikowane w lwowskim „Czasopiśmie Technicznym”, uwzględniono też jego aktywność na zjazdach techników.

Biogram autora

  • Konrad Pylak - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

    Dr inż., wykładowca na kierunku transport w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz emerytowany wykładowca Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się także historią techniki, nauk technicznych i szkolnictwa politechnicznego, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii mechanicznej. Jest autorem lub współautorem ponad stu prac, w tym około trzydziestu z dziedziny historii techniki.

Bibliografia

Czech A., Adamiecki nie był sam. Edwin Hauswald, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 10.

Hauswald E., Kształcenie techników za granicą, „Czasopismo Techniczne” 1912, R. 30, nr 20–24.

Hauswald E., Mowa Jego Magnificencyi Rektora Szkoły Politechnicznej Edwina Hauswalda, profesora budowy maszyn, przy otwarciu roku szkolnego dnia 14-go października 1912, „Czasopismo Techniczne” 1912, R. 30, nr 29.

Hauswald E., Referat i wniosek w sprawie założenia państwowej albo krajowej pracowni technologicznej do praktycznego kształcenia techników i robotników, [w:] Pamiętnik VI Zjazdu Techników Polskich 1912 r., Kraków 1914–1917.

Hauswald E., Zasady kształcenia techników (Streszczenia i wnioski), [w:] S. Anczyc (red.), Pamiętnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910, Lwów 1911.

Hauswald E., Zasady kształcenia techników, „Czasopismo Techniczne” 1910, R. 28, nr 16–20.

Kucharzewski F., Szkoła Politechniczna Lwowska, „Przegląd Techniczny” 1916, t. 54, nr 1–2.

Matakiewicz M. (red.), Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Księga Pamiątkowa, Lwów 1927.

Piłatowicz J., Technicy Lwowa i Krakowa wobec perspektywy odzyskania przez Polskę niepodległości, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1999, t. 44, nr 3–4.

Politechnika Lwowska, jej stan obecny i potrzeby, Lwów 1932.

Pylak K., Tradycje dyskusji o kształceniu inżynierów mechaników w Polsce, [w:] XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, t. 1, Gdynia–Jurata 2005.

Pylak K., Współczesne odniesienia i aktualność przedwojennego modelu kształcenia inżynierów, „Przegląd Mechaniczny” 2006, R. 65, nr 12S.

Pylak K., Wkład Feliksa Kucharzewskiego (1849–1935) w dzieło powstania Politechniki Warszawskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 3.

Pylak K., Witold Aulich (1889–1948) – konstruktor i teoretyk maszyn, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, t. 55, nr 1.

Rozmaitości, „Czasopismo Techniczne” 1910, R. 28, nr 6.

Sekcya ogólna VI Zjazdu Techników Polskich, [w:] Pamiętnik VI Zjazdu Techników Polskich 1912 r., Kraków 1914–1917.

Szempliński S., O konieczności wykształcenia ogólno-społecznego wśród techników polskich, [w:] Pamiętnik VI Zjazdu Techników Polskich 1912 r., Kraków 1914–1917.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-05

Numer

Dział

Artykuły

Jak cytować

Koncepcje programowe Edwina Hauswalda (1868–1942) w dziedzinie kształcenia politechnicznego. (2024). Kultura I Wychowanie, 2/24, 109-123. https://doi.org/10.25312/2083-2923.24_08kpy